Start Idrott Så kan ideellt engagemang inom idrottsrörelsen utvecklas!

Så kan ideellt engagemang inom idrottsrörelsen utvecklas!

2234
0
Dela

Ideellt engagemang stärker sportprofilerVarför är det så svårt att få människor att ställa upp på ideellt arbete inom föreningarna i dag?

Det finns många eldsjälar inom idrottsrörelsen som kan både lyckas få sportprofiler att utvecklas som individer, enskilt och i grupp, och det finns eldsjälar som kan få sportprofiler att misslyckas inom sporten.

Det gemensamma är att mycket på gräsrotsnivå handlar om ideellt arbete som möjliggör en utveckling av sporten i stort. Med en sund inställning kan det gå att skapa förutsättningar till engagemang inom ideella idrottsföreningar i ett långsiktigt perspektiv.

Så vad är då ideellt arbete? En allmängiltig syn på ideellt arbete är att du utför arbete i någon form utan att erhålla ekonomisk ersättning. Ideellt arbete sker på många olika sätt inom den offentliga, privata och civila samhället, allt från obetald övertid på arbetsplatsen och arbete i hemmet till att lägga ner tid för styrelsearbete i bostadsrättsföreningen och att sälja korv vid barnens fotbollsträning.

Det finns många sätt att beräkna hur många timmar som läggs ner på ideellt arbete inom framför allt det civila samhället, där föreningar och idrottsrörelsen ingår.

Vid ett antagande om att gemene person i Sverige avsätter tio timmar om året på ideellt engagemang, motsvarar den avsatta tiden drygt 43 000 arbetstillfällen på heltid över hela året (med utgångspunkten om 2080 timmar som årsarbetstid på heltid och nio miljoner individer i Sverige).

Att viljan till att engagera sig ideellt finns kan med ovanstående realistiska räkneexempel konstateras. Det kan också konstateras att det kan vara skillnad på att engagera sig ideellt utifrån enstaka gånger och utan några större åtaganden med att ta på sig olika uppdrag som kan medföra både avsatt tid och engagemang utifrån både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Om detta tar även Magnus Forslund upp i boken Ledning av idrottsföreningar: berättelser från gräsrotsnivå.

Forslund tar upp fyra olika grupper av ideellt engagerade (eller volontärer som han benämner dessa), som är tränare/ledare, föräldrar som var behjälpliga, engagerade i styrelser och kommittéer samt ”övriga” som hjälpte till med lite ditt och datt.

I en empirisk studie som Forslund gjort, i form av att följa en fotbollsklubb kan det dras slutsatser om att det var lättare att få ideellt engagemang till åtaganden som inte krävde så mycket avsatt tid och att det var svårare att få ideellt engagemang till åtaganden som krävde mer avsatt tid.

Detta för att fritid kunde värderas i pris och att ekonomisk kompensation inte kunde erbjudas.

Att få individer att engagera sig ideellt ur ett kortsiktigt perspektiv må inte vara några större problem. Detta sett utifrån räkneexemplet och den empiriske studien som presenterats i tidigare avsnitt.

Men hur kan en stimulera individer att engagera sig ideellt inom föreningar även utifrån ett långsiktigt engagemang?

Å ena sidan som tid kan räknas i pengar och ses som ett incitament för att skapa ett långsiktigt engagemang, vilket i sig medför att ideellt engagemang ersätts med avlönat arbete och anställning som skulle medföra en långsiktighet och ökat engagemang.

Å andra sidan har ideella föreningar och idrottsrörelsen begränsat med ekonomiska medel. Ekonomiska medel som ska finansieras med medlemsavgifter i grund och botten, vilket begränsar utrymme för att ha ekonomiska kostnader och ersättningar för ideellt arbete.

Med en balansgång mellan långsiktigt engagemang och begränsad ekonomi gäller det att finna lösningar som kan bidra till att enskilda individer kan motiveras till att engagera sig långsiktigt och gärna tar på sig olika uppdrag i styrelser och kommittéer som medför mer ansvar än att ha hand om korvförsäljning under en söndagsförmiddag.

För att få enskilda att ställa upp på ideellt arbete inom ideella föreningar och idrottsrörelsen i dag i ett långsiktigt perspektiv kan jag se några åtgärder som krävs för att öka engagemanget på ett bra sätt.

Ett exempel är att införa volontärlön i Sverige; genom att införa volontärlön kan vi tillsammans höja statusen för det ideella engagemanget och öka förståelsen för långsiktighet inom ideell sektor och för civilsamhällets betydelse.

Det finns olika rapporter och inlägg om att införa volontärlön som innebär viss ekonomisk ersättning för att få insikt i och förståelse för det viktiga ideella arbetet inom civilsamhället.

Det är viktigt att förstå att det alltid finns och ska finnas en ideologi om att saker och ting förändras.

Med ett ideellt arbete i grund och botten inom civilsamhället i stort och inom idrottsrörelsen i synnerhet går det att förändra och förbättra på ett bra sätt .

Med en sund ideologi går det att skapa förutsättningar till ett engagemang inom ideella föreningar i ett långsiktigt perspektiv.

Spelbolag Sverige